Statut

S T A T U T

FIRMY SZKOLENIOWEJ NOEZA  ANITA SZYMCZUCH – NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Postanowienia ogólne

1    Jednostką prowadzącą placówkę jest Anita Szymczuch, zamieszkała 39-300 Mielec, ul. Wiejska 51

2    Siedziba Placówki 39-300 Mielec, ul. Wiejska 51

Szkolenia, kursy, warsztaty będą prowadzone w wynajętym lokalu lub na życzenie zleceniodawcy odbywać mogą się w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę.

3    Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach, szkoleniach oraz warsztatach z zakresu:

•    podstaw obsługi komputera,

•    kompleksowej obsługi biura,

•    obsługi kas fiskalnych,

•    sprzedawca,

•    rachunkowości, podatków, finansów, ubezpieczeń społecznych, kadr i płac,

•    języków obcych,

•    oraz innych związanych z obrotem gospodarczym i prowadzeniem przedsiębiorstwa, w zakresie rozwoju osobistego.

4    Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.

5    Seminarium (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte, warsztaty) jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez organizatora kształcenia.

6    Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania, jakości prowadzonego kształcenia.

7    Placówka działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 art. 82 i 84 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U.2006 r. Nr 31 poz. 216 oraz niniejszego Statutu.

8    Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 

Kierownictwo Placówki

1    Placówką kieruje Właściciel Placówki.

2    Do zadań Właściciela Placówki należy w szczególności:

• organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;

• organizowanie kształcenia;

• angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;

• wyposażenie dydaktyczne Placówki;

• nadzór nad procesem rekrutacji uczestników;

• określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;

• zatwierdzanie programów nauczania;

• tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór nad jej przebiegiem;

• prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;

• prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej;

• budowanie pozytywnego wizerunku Placówki, jako organizatora profesjonalnego i wysokiej, jakości kształcenia;

 

 

Kadra dydaktyczna – Wykładowcy

1     Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby (wykładowcy), których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym również dydaktycznego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia.

2     Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która posiada:

• wyższe wykształcenie kierunkowe na poziomie, co najmniej licencjata / magisterskim.

Pożądane jest uzupełnienie wykształcenia podstawowego drugim kierunkiem studiów, studiami podyplomowymi lub doktoranckimi lub uprawnieniami zawodowymi np. radcy prawnego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, usługowego prowadzenia ksiąg;

• umiejętność stosowania programów informatycznych,

• doświadczenie zawodowe – praktyczną, dogłębną i specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie;

• umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;

• wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów,

• wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie,

• etyczny sposób postępowania – poufność informacji, prawa autorskie, poszanowanie konkurencji,

3     Współpraca zawierana jest w perspektywie długofalowej na podstawie umowy o współpracy.

4    Do obowiązków Wykładowcy należy, w szczególności:

• Stworzenie programu kształcenia w określonym temacie;

• Opracowanie materiałów szkoleniowych;

• Dostosowanie odpowiedniej metody nauczania;

• Wykorzystanie aktywnych metod dydaktycznych, zgodnych z programem;

• Wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem;

• Przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;

• Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;

• Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;

• Poszanowanie godności osobistej słuchaczy;

• Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;

• Dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć;

5    Wykładowca ma prawo do:

• Poznania strategii działania Placówki;

• Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;

• Wsparcia organizacyjne w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;

• Zagregowanej informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona;

• Zagregowanej oceny słuchaczy na temat przygotowania wykładowcy i prowadzonych zajęć;

• Zgłaszania Właścicielowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia;

• Udziału – w charakterze słuchacza – w kursach i seminariach organizowanych przez Placówkę;

• Poszanowania godności osobistej;

 

 

Pracownicy

1     Pracownicy Placówki zatrudnieni na stanowiskach: koordynator ds. projektów rozwojowych, specjalista ds. szkoleń mają obowiązek ścisłej współpracy z wykładowcami na każdym etapie prowadzonego  kształcenia.

2     Do zadań koordynatora ds. projektów rozwojowych należy;

• Realizowanie polityki Placówki w zakresie sprzedaży i organizacji kształcenia w przydzielonym segmencie, w tym w szczególności:

• Reprezentowanie Placówki na zewnątrz;

• Rekrutacja słuchaczy;

• Przekazywanie wykładowcy wszelkich informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia;

• Opracowanie zagregowanej opinii na temat, jakości kształcenia na podstawie ankiet wypełnianych przez słuchaczy i powiadamianie o niej wykładowcę, po zakończeniu każdego wykładu;

• Współpraca z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia;

• Przestrzeganie procedur w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i organizacji kształcenia;

• Efektywna, dwustronna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia;

• Prowadzenie rozliczeń i pełnej dokumentacji kształcenia;

3     Do zadań specjalisty ds. szkoleń należy przygotowanie sali dydaktycznej i wyposażenia oraz  organizacyjna obsługa wykładów w trakcie ich trwania, w tym w szczególności:

• Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją szkoleniową;

• Weryfikacja listy obecności;

• Przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;

• Nadzór nad materiałami dydaktycznymi;

• Opracowanie danych wynikających z ankiet ewaluacyjnych;

• Ścisła współpraca z wykładowcą, uczestnikami i koordynatorem ds. projektów celem realizacji szkoleń na najwyższym poziomie;

• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie cateringu, wynajmu sal szkoleniowych oraz dostosowanie ich do potrzeb i wymagań klienta, uczestników.

 

Zasady przyjmowania słuchaczy

1    Organizator kształcenia prezentuje katalog oferowanych kursów/seminariów za pośrednictwem strony internetowej www.noeza.pl, jak również za pośrednictwem portali gospodarczych i społecznościowych. Każda jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: temat kursu/seminarium, cel i korzyści, program nauczania, czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć, adresatów, do których kierowana jest oferta oraz cenę.

2     Słuchaczem kursu/seminarium jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki (przyjęcie oferty) za pośrednictwem strony internetowej  www.noeza.pl, listem, faxem lub e-mailem, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez koordynatora ds. projektów rozwojowych lub przez specjalistę ds. szkoleń i opłacone w całości w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

3    Liczba miejsc na poszczególnych kursach/seminariach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania. W trosce o wysoką, jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.

4    Słuchacze przyjmowani są do Placówki według wymogów dla poszczególnych kursów a jeżeli takie nie występują zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zasady skreślania z listy słuchaczy

Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku, gdy:

• Uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie;

• Stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy;

• Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Właściciel Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i koordynatora ds. projektów rozwojowych. Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

• Słuchacz może odwołać się od tej decyzji do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

• Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.

 

Prawa i obowiązki słuchaczy

1    Słuchacz może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i jest zwolniony z obowiązku zapłaty za kurs/seminarium po złożeniu pisemnej rezygnacji w ciągu 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego).

2    Rezygnacja z udziału w kursie/seminarium złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny.

3    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy – za zgodą słuchacza – kurs/seminarium rozpoczyna się przed upływem 3 dni licząc od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

4    Prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty przysługuje w sytuacji, gdy warunki umowy przedstawione w ofercie nie są dotrzymane. W przypadku zmiany terminu  przez Organizatora, słuchacz ma prawo do wyboru nowego terminu lub zwrotu w całości wniesionej zapłaty.

5    Słuchacz ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego zajęć, wypełniając ankiety ewaluacyjne lub bezpośrednio do koordynatora ds. projektów rozwojowych.

6    Do obowiązków słuchacza należy:

• Regularne i punktualne przybywanie na zajęcia;

• Podpisywanie listy obecności;

• Sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;

• Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego, jeżeli taki przewidziany jest w programie nauczania.

• Poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy

• Współdziałanie w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie;

 

Finansowanie  Placówki

Sposoby pozyskania środków finansowych na działalność Placówki:

• Opłaty wnoszone przez kursantów;

• Opłaty wnoszone przez zleceniodawców;

• Środki pozyskane z Urzędów Miast;

• Środki pozyskane z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;

• Środki pozyskane z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych;

• Środki pozyskane z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie;

• Środki Unijne – realizacja Projektów EFS;

• Darowizny;

• I innych środków pozyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej;

 

 

 

 

Właściciel Placówki

Anita Szymczuch