Coaching

COACHING

Firma NOEZA jest rekomendowana przez Szkołę Coachingu Lilianny Kupaj
http://szkolacoachingu.edu.pl

Firmy stają niejednokrotnie przed wyzwaniem, jakim jest rozwój kompetencji menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Bywa, iż szkolenia często okazują się nieefektywne kosztowo. Potrzeby rozwojowe bywają rozmaite. Potrzebne jest przyspieszenie rozwoju w krótkim okresie. w takich sytuacjach rozwój kompetencji menadżerów jest jedynym warunkiem osiągnięcia zakładanych celów.

Bywa, że potrzebna jest pomoc sprawnemu menedżerowi w wąskim obszarze rozwoju, który to obszar jednak wpływa negatywnie na jego skuteczność lub współpracę z innymi. Również właściciele mniejszych przedsiębiorstw zajmujący się samodzielnie zarządzaniem poszukują możliwości dyskusji, weryfikacji swoich pomysłów czy po prostu kompetentnego wsparcia w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 1. Rozwój firmy jako skuteczne działanie organizacji.
 2. Oszczędność czasu i środków finansowych.
 3. Wzmocnienie uczestnika i wiążące się z tym wzmocnienie ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.
 4. Wypracowanie sposobów osiągania indywidualnych celów w taki sposób, by wspierały osiąganie celów organizacji.
 5. Wzmocnienie identyfikacji pracowników z misją i wizją organizacji.
 6. Zrozumienie współzależności w organizacji, co umacnia pozycję firmy na rynku.
 7. Polepszenie współpracy zespołów wzmacniające wyniki firmy.
 8. Doskonalenie umiejętności komunikowania się wpływającej na polepszenie jakości relacji w firmie.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA

 1. Dopasowanie do specyfiki branży i wykonywanych obowiązków w naturalnym środowisku
 2. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 3. Skupienie coacha wyłącznie na jednym uczestniku.
 4. Otrzymywanie na bieżąco informacji zwrotnych.
 5. Rozwijanie umiejętności, definiowanie celów, wyciąganie wniosków i poszukiwanie najlepszych rozwiązań.
 6. Utrzymanie pozytywnych relacji interpersonalnych.
 7. Rozwijanie umiejętności definiowania celów, wyciągania wniosków i szukania rozwiązań najlepszych w danej sytuacji.

 

COACHING ZESPOŁOWY

Wspieramy zarówno zespoły jak i grupy pracowników i całe przedsiębiorstwa w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań oraz pomagamy w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej.

Ta forma rozwoju ma za zadanie wydobyć drzemiący w zespole potencjał, ukierunkować go na ustalone cele, pomóc w nazwaniu trudności i ograniczeń, a następnie w odnalezieniu sposobów na ich przezwyciężenie.

 

Osiągnięcie celów poprzez:

 1. strukturę grupy (struktura zarządzania, podział ról i zadań, doświadczenie jednostek…)
 2. komunikację (przepływ in formacji, sposoby porozumiewania się, określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób, informacja zwrotna…)
 3. relacje (zasady współpracy, docenianie, nastawienie do drugiej osoby, układy, niepisane reguły interakcji…)
 4. kompetencje (braki w wiedzy
 5. lub doświadczeniu, potrzeba wewnętrznego/zewnętrznego doradztwa,…)
 6. miejsce grupy w systemie (niejasne zasady Firmy jako całości, nieadekwatność zadań do możliwości grupy, niespójność działań innych elementów Firmy z grupy…).

 

LIFE COACHING

Wspieramy indywidualne osoby w ich rozwoju osobistym, kreowaniu siebie, swojej przyszłości i osiąganiu celów. Zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak również zawodowej. Rezultatem naszych działań jest zwiększenie efektywności osobistej poprzez poszerzenie świadomości o mocnych stronach i odnalezienie drzemiącego w człowieku potencjału.

Coaching indywidualny to współpraca prowadząca do:

 • wyłonienia celu, który satysfakcjonuje osobę korzystającą ze wsparcia coacha,
 • stworzenia planu prowadzącego do jego osiągnięcia oraz
 • do rozwinięcia takich strategii myślenia i postępowania, by jego osiągnięcie przebiegało w zgodzie z pragnieniami, możliwościami, talentami i wewnętrzną motywacją osoby coachowanej.

 

SPORTS COACHING

Coaching sportowy jest rodzajem aktywności zmierzającej do osiągania zamierzonych celów spotrowych. Pozwala osiągnąć nową perspektywę w planowaniu i realizacji zamierzonych celów przez klienta. Cele w przypadku coachingu sportowego określa klient w porozumieniu z coachem oraz trenerem, ponieważ dotyczą one często wyników sportowych na które ma wpływ kondycja fizyczna sportowca.

 

Korzyście z coachingu sportowego

 • Celem jest osiągnięcie rekordowych wyników w określonych granicach czasowych
 • Sesje coachingowe mogą być zintegrowane z treningiem
 • Coaching jest zorientowany tylko na sportowca i wynik, jaki ma on osiągnąć
 • Ścisła współpraca z zespołem trenerskim jest nieodzowna

 

Obszary coachingu

 • Odkrywanie możliwości osiągania lepszych rezultatów w wybranej dziedzinie sportu
 • Rozwój osobisty w zakresie wykorzystania potencjału i talentu
 • Rozwój umiejętności współpracy i współdziałania w grze zespołowej
 • Budowanie efektywnych relacji interpersonalnych w drużynie

 

EXECUTIVE COACHING

Executive Coaching stanowi nowoczesne narzędzie rozwojowe adresowane do osób znajdujących się na najwyższym poziomie w hierarchii organizacji danego przedsiębiorstwa (tzw. „top managment”). Tymi osobami mogą być m.in. członkowie zarządu, prezesi, dyrektorzy oraz inne osoby odgrywające kluczową rolę w zarządzaniu daną firmą czy organizacją.

 

Proces Executive Coachingu:

 1. Dokładne badanie potrzeb pod względem organizacji, menedżerów i celów strategicznych.
 2. Określenie profilu – mocne i słabe strony.
 3. Omówienie i ustalenie metod dążenia do celów organizacji.
 4. Plan działania.
 5. Wdrożenie sesji coachingowych.
 6. Ocena i pomiar rezultatów.

 

Korzyści Executive Coaching:

 1. Ustalenie priorytetów zadań w krótkim i długim horyzoncie czasowym.
 2. Budowaniu trwałych, opartych na zaufaniu relacji zawodowych i osobistych.
 3. Inspirowaniu i katalizowaniu potencjału współpracowników.
 4. Świadomego tworzenia wizji i warunków rozwoju firmy.
 5. Samodoskonalenia i wzmacniania własnych potencjału przywódczego.