Misja i wartości

MISJA I WARTOŚCI

Spółka prowadzi działalność w następującym celu/na rzecz:
  1. promowania i upowszechniania idei ekonomii społecznej;
  2. integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością;
  3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  4. tworzenia i wspierania przedsiębiorczości, współpracy gospodarczej, w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia celem łagodzenia skutków bezrobocia;
  5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  6. reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy oraz integracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.