System Ocen Pracowniczych

 

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

OCENA OKRESOWA

System proponowany przez nas, oparty jest o kompetencje (określone w audycie kompetencyjnym). Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników jak i ich przełożonych, jednocześnie spełniając postulaty nowoczesnego zarządzania potencjałem pracowniczym.

 

Dzięki systemowi szybko i precyzyjnie określa się luki i nadwyżki kompetencyjne, które stanowią z jednej strony o planowanym rozwoju pracownika, z drugiej w naturalny sposób wskazują na system zastępstw.

 

Prawidłowo skonstruowany i stosowany system ocen okresowych jest jednym z najważniejszych filarów polityki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jego prawidłowe wykorzystanie warunkuje efektywny proces szkoleń i rozwoju pracowników oraz stanowi silną motywację do osiągania wysokich efektów pracy, dzięki czemu bezpośrednio przekłada się na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

 

Efektywność systemu ocen zależy w głównej mierze od takich czynników jak:

 • Dopasowanie do specyfiki organizacji.
 • Konstrukcja operacyjna systemu – w zakresie procedury stosowania (przejrzystość, prostota, akceptacja wśród załogi)
 • Powiązanie z innymi elementami polityki personalnej urzędu – takimi jak polityka szkoleń i rozwoju, system wynagradzania i motywacji, kształtowanie ścieżek kariery.
 • Przygotowanie wszystkich zainteresowanych do stosowania systemu:
  – Kadry oceniającej
  – Pracowników ocenianych
 • Otwartość na zmiany i modyfikacje

W pakiecie tworzenia systemu ocen pracowniczych oferujemy również szkolenie kadry oceniającej i ocenianej, przygotowanie przewodników (instruktaży) dla osób oceniających oraz ocenianych, przygotowanie procedury lub regulaminu ocen okresowych na wewnętrzny użytek przedsiębiorstwa, wsparcie na etapie stosowania systemu i zarządzanie informacją uzyskaną w trakcie przeprowadzania ocen. Nasi eksperci będąc w stałym kontakcie z klientami są gwarancją pełnego sukcesu w podjętych działaniach.


SYSTEM ADAPTACJI PRACOWNIKÓW

Etap wdrożenia nowo zatrudnionego pracownika do organizacji jest czasem pełnym napięć i dwustronnych oczekiwań, dlatego trudno spodziewać się i oczekiwać pełnej efektywności i wyników pracy. w tym czasie pracownik, po pierwsze musi zdobyć nową wiedzę, po drugie musi ją zinternalizować z dotychczasowymi doświadczenia a w końcu musi zbudować relacje i stać się częścią zespołu.

 

Po stronie pracodawcy naturalne jest oczekiwanie co do rezultatów i potwierdzenia wynikami posiadanych kompetencji, ale także wniesienie do organizacji zaangażowania, doświadczenia czy nowych pomysłów.Odpowiednie wdrożenie do organizacji nowo zatrudnionych pracowników nie tylko służy budowaniu wizerunku pracodawcy, ale przede wszystkim ma ogromne znaczenie dla procesu adaptacji pracowników i ich późniejsze wyniki pracy.

 

Aby uniknąć błędu pozostawienia bez wsparcia nowo pozyskanych pracowników mamy dla Państwa przygotowane narzędzia pozwalające na koordynowanie i monitorowanie wdrożenia pracowników, wsparcie poprzez mentoring lub szkolenia mające na celu budowanie zespołu i integrację pracowników

 

STRATEGIA PERSONALNA

Strategia personalna ma swoje źródło w strategii firmy – to od niej zależy, czy zarządzanie kapitałem ludzkim będzie funkcją strategiczną, czy pełniącą poboczną funkcję. Bez względu na przypisaną ważność, funkcja personalna zawsze ma za zadnie wspierać realizację strategii i celów firmy oraz dzięki zatrudnionym pracownikom przewagę konkurencyjną na rynku. Tak więc prowadzenie polityki personalnej jest jednym z kluczowych filarów HR.

 

Proces wdrażania strategii personalnej to poza wdrożeniem narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, proces zmiany mentalności i postaw pracowników, ale także zmiany w kulturze organizacji. Z tego powodu szczególnie istotne jest w tym okresie zadbanie o komunikację wewnątrz organizacji oraz wsparcie kadry kierowniczej średniego szczebla, która przede wszystkim odpowiada za operacyjne wdrożenie zmian i odczuwa ich ciężar.

 

SYSTEMY MOTYWACYJNE

System Motywacji to obok Systemu Wynagradzania jedno z najważniejszych narzędzi stymulowania motywacji i zaangażowania pracowników. Od jego konstrukcji, dostosowania do celów firmy, ale także potrzeb pracowników zależy jego efektywność, a w konsekwencji wyniki organizacji.

 

Budując strategię motywowania – zarówno finansowego, jak i pozafinansowego – konieczne jest odpowiedzenie na pytania co chcemy premiować i nagradzać oraz jaki to będzie miało wypływ na firmę. Wdrożony system motywowania, aby był efektywny zawsze musi stanowić rozwiązanie uwzględniające zarówno interesy i potrzeby firmy, ale także potrzeby i oczekiwania pracowników.

 

Analizując motywy pracowników przy podejmowaniu pracy u konkretnego pracodawcy okazuje się, że finanse niejednokrotnie nie są głównym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu. Mając to na uwadze rozpoczynając proces projektowania systemu motywacyjnego dla Państwa, szczegółowo analizujemy potrzeby i oczekiwania Państwa pracowników.

 

REKRUTACJA

Posiadamy duże doświadczenie i bardzo wysoką skuteczność w realizacji procesów rekrutacji pracowników dla naszych klientów.

 

CO OFERUJEMY?

 • Planowanie procesu rekrutacji oraz selekcji,
 • Tworzenie opisów stanowisk oraz profili kandydatów,
 • Efektywne tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi doboru kandydatów,
 • Przeprowadzenie profesjonalnej i skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Skuteczną i obiektywną ocenę kompetencji i kwalifikacji kandydata,
 • Umiejętne zadawanie pytań i aktywne słuchania,
 • Właściwą ocenę kandydata na podstawie jego zachowań werbalnych i niewerbalnych.